Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Szafa Małgosi – ubranka i bielizna dla niemowląt

Data publikacji: 06.02.2019 r.

Sklep internetowy Szafa Małgosi –ubranka i bielizna dla niemowląt działający pod adresem http://www.szafamalgosi.pl należy do Krystyny Barszcz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Małgosia” z siedzibą w Radomiu, 26-600, ul. Skrzydlata 4, wpisanej do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 7961008443. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej,
pod adresem e-mail: szafamalgosi@gmail.com  oraz pod numerem telefonu (48) 601 - 192 – 203.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

3) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://www.szafamalgosi.pl/strona/regulamin,

5) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem       6) Sprzedawca – Krystyna Barszcz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Małgosia” z siedzibą w Radomiu (26-600), ul. Skrzydlata 4, wpisana do ,Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 7961008443.http://www.szafamalgosi.pl ,

6) Sprzedawca – Krystyna Barszcz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Małgosia” z siedzibą w Radomiu (26-600), ul. Skrzydlata 4, wpisana do ,Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 7961008443.

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie
na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.

    Wystarczające są:

      1) dostęp do Internetu,

      2) standardowy system operacyjny,

      3) standardowa przeglądarka internetowa,

      4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

6. Do cen brutto należy doliczyć koszt dostawy, której wysokość uzależniona jest od wybranego  sposobu płatności przez Klienta

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe
jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. Wkoncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez  siebie hasła.

4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego  mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego,  między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa  zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę  wypowiedzieć ze skutkiem  natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§ 4

Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość.

2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj  do koszyka”,

2) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

3) podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone  dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,

4) wybrać metodę dostawy dostawy i płatności za zamówienie,

5) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu  jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

6) kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem  serwisu przelewy24.pl , po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu przelewy24.pl  celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu przelewy.24, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zakupionych produktów:

1) przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost - koszt: 12,00 zł przedpłata / 15,00 zł pobranie, orientacyjny czas dostawy: 1-3 dni robocze od chwili zrealizowania zamówienia,

2) odbiór osobisty w siedzibie Sklepu, tj. ul. Skrzydlata 4, 26-600, Radom,

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego.

3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

    1) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

    2) płatność za pośrednictwem serwisu http://www.przelewy24.pl

    3) płatność osobiście w momencie odbioru zamówienia w siedzibie firmy Z.P.H „Małgosia”,   

         26-600       
4. W szczególnych przypadkach czas dostawy może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego telefonicznie lub elektronicznie.

§ 6

Realizacja zamówienia

  1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy.

3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.

4. Zamówieni wysłane będzie na adres podany przez Kupującego, nie wcześniej niż po dokonaniu zapłaty przez Klienta (chyba, że wysyłka następuje według wyboru Kupującego za pobraniem lub odbiór osobisty).

5. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

6. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

7. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem lub odbiór osobisty – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest  od chwili zawarcia umowy.

8. Po nadaniu przesyłki przewoźnikowi Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie wysłania zamówienia albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego.

9. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie  z § 4 ust. 1 Regulaminu.

10. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody  wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.

11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu.

12. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Kupującego w obecności przewoźnika, a  przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać sporządzenia protokołu.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy:

    1) odzież ma ślady noszenia, jest brudna/poplamiona,

    2) jest pozbawiona oryginalnych metek,

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji  o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane   pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną,

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem http://www.szafamalgosi.pl/strona/zwrot  -  jest to obowiązkowe w ubieganiu się o zwrot kosztów / wymianę wadliwego produktu.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację  dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej
 przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem,

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy lub towaru wyprodukowanego według  indywidualnego zamówienia Kupującego i służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych  potrzeb,

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane
od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.  W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem
lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania produktu.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

    1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

    2) żądać usunięcia wady,

    3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

    4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym sprzedawcę w ciągu 2 dni, określając jakie wady posiada produkt.

6. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://www.szafamalgosi.pl/strona/zwrot -  jest to obowiązkowe w ubieganiu się o zwrot kosztów / wymianę wadliwego produktu.

7. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć   wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia  doręczenia mu reklamacji.

9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem
do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie
oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.  1422),

2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

3) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

4) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

1) wglądu do swoich danych osobowych,

2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

10. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.

11. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte
po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wykorzystania danych Kupującego przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Kupującego.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą  towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl .

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów  pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl